top of page

  ​  部門公告    

19.01.2023
已更新機構21-22年年報

22.12.2022
已更新ICF線上分享會

12.12.2022
已更新第54期家友天地。已更新喜晴影片

1.12.2022
已全面檢討及實施SQS文件。

31.10.2022
已修訂服務相關法例清單。

*如有需要,可致電23379966向當值社工了解詳情。

bottom of page